User Pannel

Lấy link tải trực tiếp từ kết quả tìm kiếm Google

Date: 1/1/2019 by: KOKORO
Tìm kiếm với từ khóa + cú pháp sau

==================================
T1: VIDEO_NAME -inurl:(htm|html|php|pls|txt) intitle:index.of “last modified” (mp4|wma|aac|avi)
=================================
EX: EndGame -inurl:(htm|html|php|pls|txt) intitle:index.of “last modified” (mp4|wma|aac|avi)
==================================================================
T2: intitle:index.of? mkv VIDEO_NAME
EX:intitle:index.of? mkv EndGame